නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 11

53% OFF for 3 days (2 nights) Package with Double Room, with 5-course meals, BBQ Dinner and 2 Private Safaris!

53% OFF for 3 days (2 nights) Package with Double Room, with 5-course meals, BBQ Dinner and 2 Private Safaris!

Eco Team, Mahoora - Udawalawe

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Only 49 in stock
නිතිපතා මිල 84,990.00 LKR
නිතිපතා මිල 180,000.00 LKR විකුණුම් මිල 84,990.00 LKR
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Includes:

 • Glamping tented suite accommodation with an en-suite bathroom.
 • 5-course meals from lunch to breakfast and unlimited tea & coffee included.
 • BBQ dinner around the campfire under the stars.
 • Two Private safari game drives to Udawalawe National Park & Lunugamwehera National Park.
 • A Complimentary guided Night Walk to experience the world of nocturnal animals

Deal Conditions:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers should call the hotel to book it in advance.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until January 31st, 2024.
 • Check-in: 02:00 PM.
 • Check-out:11.00 AM.
 • Early Check-in and late check-outs can be allowed depending on the availability.
 • Customers can leave the luggage at the reception and engage in activities until the transfer time.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න