නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

30% off for 1 hour of Special Massage package for Head, Neck, Shoulders and Feet

30% off for 1 hour of Special Massage package for Head, Neck, Shoulders and Feet

Foot Mania, Nawala and Negombo

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
නිතිපතා මිල 6,990.00 LKR
නිතිපතා මිල 10,000.00 LKR විකුණුම් මිල 6,990.00 LKR
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Included:

 • 1 hour of special body massage package for 1 person includes:
  • Foot.
  • Head.
  • Shoulder.
  • Neck.

Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the salon and book an appointment.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until December 31st 2023.
 • Redeemable in both Nawala and Negombo outlets.
 • Applicable for all genders.
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00 AM-6:00PM.
 • Price includes all service charges and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න