නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 10

Up to 12% OFF 1x Night stay with Full Board for 2 people

Up to 12% OFF 1x Night stay with Full Board for 2 people

Shiro in Kandy, Kandy

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
නිතිපතා මිල 21,999.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල 21,999.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat yourself to a stress-free night with this exclusive offer - a 1 night full board stay for 2 people at Shiro in Kandy.

Includes: 

 • 1 Night and 2 Days stay
 • Welcome drink
 • Rooms with stunning mountain views
 • Full board - 3 meals
 • Access to Tea or coffee

 

Other Information:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers must call The Villa and make a reservation.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime till July 31st 2024
 • Check-in: 1.30 PM, check-out: 12:00 PM
 • Price includes all service charges and taxes

 

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න