නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Authentic 1x Special Raavana Padaiyal Dinner + 1x Kandy Lamissi

Authentic 1x Special Raavana Padaiyal Dinner + 1x Kandy Lamissi

Ceylon Table, Colombo 13

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
97 in stock
නිතිපතා මිල 2,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,350.00 LKR විකුණුම් මිල 2,999.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy seasoned fried rice, tasty noodles, and flavorful kottu. Taste chicken, mutton, and seafood dishes, plus veggies with eggs. Finish with a sweet dessert for a delightful dining experience! Try this Special Ravana Padaiyal Dinner and save 351LKR. 

Includes:

 • 1x Special Raavana Padaiyal Dinner
  • Trio of meat (Chicken, Mutton, and Seafood)
  • Authentic vegetable curries and an egg
  • Fried Rice
  • Noodles
  • Kottu
 • 1x Kandy Lamissi (Virgin Mojito)


Other Information:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th August, 2024
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 11 PM
 • Takeaway and dine-in only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.


Location:

 • Ceylon Table, 83 St Lucia's Square, Colombo 01300  (see on Google Maps)

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න