නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Delicious 1x Chicken Biriyani + 1x Kandy Lamissi

Delicious 1x Chicken Biriyani + 1x Kandy Lamissi

Ceylon Table, Colombo 13

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
94 in stock
නිතිපතා මිල 1,599.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,800.00 LKR විකුණුම් මිල 1,599.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy authentic and delicious Chicken Biriyani with a sip of Kandian essence Mojito. Grab this Delicious 1x Chicken Biriyani + 1x Kandy Lamissi and save 201 LKR.

Includes:

  • 1x Chicken Biriyani
  • 1x Kandy Lamissi (Virgin Mojito)


Other Information:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th August, 2024
  • Opening hours:  Monday - Sunday, 11:00 AM – 11 PM
  • Takeaway and dine-in only.
  • Price includes all service charges, take away and taxes.


Location:

  • Ceylon Table, 83 St Lucia's Square, Colombo 01300  (see on Google Maps)

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න