නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

15% off for 2x Crispy Chicken Burger + 2x Chicken Piece + 2x French Fries and 2x Coke for 2 people

15% off for 2x Crispy Chicken Burger + 2x Chicken Piece + 2x French Fries and 2x Coke for 2 people

Thoma, Colombo 13

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
98 in stock
නිතිපතා මිල 2,990.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,500.00 LKR විකුණුම් මිල 2,990.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Includes:

 • 2x Crispy Chicken Burger 
 • 2x French Fries Portion
 • 2x Fried Chicken piece
 • 2x Small Coke

Other Information:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024.
 • Opening hours: Monday - Sunday, 10:30 AM–11 PM
 • Dine-in and takeaway.
 • Price includes service charges, takeaway charges, and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න