නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

1x Grilled Chicken Breasts dish + 1x Mixed dish of your choice for 2 people

1x Grilled Chicken Breasts dish + 1x Mixed dish of your choice for 2 people

Green Eye Appartements & Hotel, Boralesgamuwa

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
100 in stock
නිතිපතා මිල 4,279.00 LKR
නිතිපතා මිල 5,080.00 LKR විකුණුම් මිල 4,279.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න
Experience tendered Grilled Chicken Breasts with your favourite Mixed dish. Enjoy this MUNCH Bites combo perfect for two!

✅ Includes:

 • 1x Grilled Chicken Breasts dish
 • 1x Mixed dish
  • Fried rice
  • Noodles
  • Kottu

  🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 30th, 2024.

  📍 Location:

  • Green Eye Appartements & Hotel, 69/3 Colombo - Horana Rd, Boralesgamuwa 10290 (see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 11:00 PM.

  ℹ️ Other Information:

  • Early reservation recommended
  • Takeaway and dine-in only.
  • Price includes all service charges, take away and taxes.

  Buy this voucher as a gift

  Buying as a gift? We create gift card for you

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Buy voucher on Feelo

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  Receive voucher with QR code

  You will receive your voucher to your email address.

  Visit merchant and show your voucher

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)