නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Grilled Chicken Burgers + 1x Fries from Mitsi's

1x Grilled Chicken Burgers + 1x Fries from Mitsi's

Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes, No. 34 A/ Bagathale Road, Colombo 03

නිතිපතා මිල 899.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,700.00 LKR විකුණුම් මිල 899.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Upgrade your meal with our mouthwatering 1x Grilled Chicken Burgers from Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes. Made with only the finest ingredients, these burgers are sure to satisfy your cravings. Pair them with our seasoned fries and special dipping sauce for a complete meal that will leave you wanting more. order now and treat yourself to a delicious dining experience!

✅ Includes:

  • 1x Grilled Chicken Burgers served with fries and sauce

🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until January 31st, 2025

📍 Location:

  • Mitsi's Delicacies by Arabian Vibes, No. 34 A/ Bagathale Road, Colombo 03 (see on Google Maps)
  • Opening hours: Monday - Sunday, 9 am – 10 pm.

ℹ️ Other Information:

  • Dine-in or take away
  • Opening hours: 9 a.m to 10 p.m (Voucher can be redeemed during these hours)
  • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Sarah Lynn
I recently ordered from Mitsis Delicacies via Feelo, and it was an excellent experience.

The quality of the delicacies was outstanding, with authentic flavors that exceeded my expectations. Customer service was responsive and helpful, ensuring all my queries were addressed. Overall, purchasing through Feelo was convenient and satisfying. I highly recommend Mitsis Delicacies for anyone looking to enjoy high-quality gourmet treats. This experience has definitely made me a repeat customer.