නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

1x Professional Dental scaling + Polishing + Free Full Dental Check-up with guided explanations

1x Professional Dental scaling + Polishing + Free Full Dental Check-up with guided explanations

Glowup Skin and Dental Clinic, Maharagama

නිතිපතා මිල 4,599.00 LKR
නිතිපතා මිල 8,000.00 LKR විකුණුම් මිල 4,599.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Healthy gums, happy smile! Dental care is essential for a confident you. This comprehensive dental care package includes outstanding service with personalized care, ensuring you receive the highest-quality dental care.

✅ Includes:

 • Dental Scaling:
  • Focuses on removing plaque and tartar (hardened plaque) buildup, especially below the gum line.
  • Uses ultrasonic instruments or scalers to scrape off deposits.
  • Primarily for oral health benefits, preventing gum disease and tooth decay.
 • Dental Polishing:
  • Smoothens and polishes the tooth enamel after scaling.
  • Uses a rotating rubber cup with a polishing paste.
  • Primarily for cosmetic benefits, removing stains and creating a brighter smile.
 • Free Full Dental Check-up

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th November 2024.

📍 Location:

 • Glowup Skin and Dental Clinic, 214 High Level Rd, Maharagama 10280 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 10:00 AM–06: 00 PM.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing a voucher from Feelo, the customer must book it in advance.
 • Price includes all service charges, taxes, and packaging.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)