නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

1x Special Maldivian Culinary + 1x Drink + 1x Dessert

1x Special Maldivian Culinary + 1x Drink + 1x Dessert

GURUVA Restaurant. Maldivian Cuisine For All, Mt Lavinia

නිතිපතා මිල 1,149.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,300.00 LKR විකුණුම් මිල 1,149.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Experience the vibrant tastes of the Maldives according to your spicy level with our Special Maldivian Culinary Deal. 

✅ Includes:

 • 1x Main dish to choose from:
  • 1x Kulimas Deal Special Maldivian Cuisine (Spicy):
   • Hot & Spicy tuna in thick gravy served with rice, roshi or disk
  • 1x Mashuni Deal Special Maldivian tuna Cuisine.
   • Coconut sambol mixed with Tuna. (In addition could add brinjal, Kale FOC) Served with Roshi or disk
 • 1x Authentic Maldivian dessert based on availability
  • Fufoo Kandhi
  • Green boakiba
  • githeyo boakiba
  • pan boakiba
 • 1x drink to choose from:
  • Pineapple Juice
  • Mango Juice
  • Lemon Juice
  • Passion Fruit Juice
  • Watermelon Juice
  • Water

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024

📍 Location:

 • GURUVA Restaurant - Maldivian Cuisine For All, 36 Bhathiya Mawatha, Dehiwala-Mount Lavinia (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00 AM - 11:00 PM.

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and dine-in.
 • Price includes all service charges,take away and taxes.

🍽️ Menu Description

 • Roshi: A traditional Maldivian flatbread similar to Indian roti or chapati, commonly paired with curries.
 • Disk: A flatbread or a type of bread in Maldivian cuisine.
 • Fufoo Kandhi: a traditional Maldivian sweet made with ingredients like coconut, rice flour, and jaggery. It often has a chewy texture and is sweetened with the natural richness of jaggery.
 • Green Boakiba: a Maldivian dessert with a blend of coconut, flour, sugar, and sometimes cardamom. It's shaped into small, green-colored bites and has a slightly chewy consistency.
 • Githeyo Boakiba: made by combining coconut, flour, and sugar, creating a delightful treat. The mixture is usually shaped into squares or rectangles and is known for its sweet and coconut-infused flavor.
 • Pan Boakiba: a Maldivian dessert that involves grating coconut and mixing it with rice flour and sugar. This mixture is then baked or steamed to create a cake-like consistency. It has a sweet, coconut flavor and is often cut into squares for serving.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)