නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

Upto 46% Off for 2 Days (1 night) stay in a Spacious Deluxe Double Room with Sea View/Pool View

Upto 46% Off for 2 Days (1 night) stay in a Spacious Deluxe Double Room with Sea View/Pool View

360 Surf Weligama Bay, Matara

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
100 in stock
නිතිපතා මිල 17,290.00 LKR
නිතිපතා මිල 32,072.00 LKR විකුණුම් මිල 17,290.00 LKR
Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Package Include (Bed & Breakfast):

 • 2 welcome drink upon arrival
 • Break Fast for 2 People
 • 24 hours Room Service
 • Spacious Double Room with Good View 
 • Out Door Infinity Pool
 • Free WiFi
 • Early Check- in and Late Check Out (On Availability)

Package Include (Half Board):

 • 2 welcome drink upon arrival
 • Break Fast for 2 People
 • Dinner for 2 People
 • 24 hours Room Service
 • Spacious Double Room with Good View 
 • Out Door Infinity Pool
 • Free WiFi
 • Early Check- in and Late Check Out (On Availability)

 

Package Include (Full Board):

 • 2 welcome drink upon arrival
 • Break Fast for 2 People
 • Dinner for 2 People
 • Lunch for 2 People
 • 24 hours Room Service
 • Spacious Double Room with Good View 
 • Out Door Infinity Pool
 • Free WiFi
 • Early Check- in and Late Check Out (On Availability)

View:

Sea View or Pool View

  Outdoor:

  • Beach Front
  • Private Beach Area
  • Terrace 
  • Garden

  Child Policy:

  • Children Aged 0 – 05: Free of Charge
  • Children Aged 05 – 12 will be charged Half Rate
  • 12 and above considered as an Adult

  Conditions:

  • After purchasing the voucher from Feelo, customers should call the hotel to book it in advance.
  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until February 29th, 2024.
  • Check-in: 2:00 PM.
  • Check-out: 12:00 PM.
  • Customers can leave the luggage at the reception and engage in activities until the transfer time.
  • Price includes all service charges and taxes.

  Buy this voucher as a gift

  Buying as a gift? We create gift card for you

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Buy voucher on Feelo

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  Receive voucher with QR code

  You will receive your voucher to your email address.

  Visit merchant and show your voucher

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න