නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

30% off 2 Night Stay in Superior Chalet with Breakfast and Dinner for 2 or 4 People

30% off 2 Night Stay in Superior Chalet with Breakfast and Dinner for 2 or 4 People

Villa Ovita, Talpe

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Only 42 in stock
නිතිපතා මිල 29,490.00 LKR
නිතිපතා මිල 42,000.00 LKR විකුණුම් මිල 29,490.00 LKR
Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Escape to paradise with a cozy chalet stay at Talpe Villa Ovita, where relaxation and indulgence await you!

Experience the perfect getaway with our exclusive offer for a 2-night stay for 2 people or 4 people in the heart of Talpe, a tropical haven on the southern coast of Sri Lanka.

The Villa: Talpe Villa Ovita is a sanctuary of serenity nestled amidst lush greenery, just a stone's throw away from the golden shores of the Indian Ocean. This charming villa offers an intimate and tranquil setting, where you can unwind in style and comfort.

Attractions:

 • Thalpe Beach (natural Pool) (650M)
 • Vijaya Beach (Turtle beach)(1.5km)
 • Jungle Beach Unawatuna ( 6km)
 • Koggala Museum (5km)
 • Galle Fort (8km)

Why Choose Talpe Villa Ovita?

 • Exquisite accommodations in a picturesque setting
 • Attentive and friendly staff ready to cater to your every need
 • Proximity to beautiful beaches and exciting activities
 • Unforgettable culinary experiences

Don't miss this opportunity to escape the hustle and bustle of everyday life and embrace the tranquility of Talpe Villa Ovita. Book your unforgettable getaway today and immerse yourself in a world of relaxation, adventure, and natural beauty. Hurry, this offer won't last long!

Deal Condition:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers must call Villa Ovita and make a reservation on 0775054204
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until  29th of February 2024
 • Check-in: 1.00pm
 • Check-out: 11.00am
 • Early Check-in and late check-outs can be allowed depending on the availability.
 • Customers can leave the luggage at the reception and engage in activities until the transfer time
 • Price includes all service charges and taxes.

    Buy this voucher as a gift

    Buying as a gift? We create gift card for you

    Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

    How to use voucher?

    Buy voucher on Feelo

    Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

    Receive voucher with QR code

    You will receive your voucher to your email address.

    Visit merchant and show your voucher

    Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

    සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න