නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

23% OFF for F8 ultra max Smart Watch with 1 year warranty

23% OFF for F8 ultra max Smart Watch with 1 year warranty

Smart Tech Distribution (Pvt) LTD, Colombo 01

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
99 in stock
නිතිපතා මිල 11,490.00 LKR
නිතිපතා මිල 15,000.00 LKR විකුණුම් මිල 11,490.00 LKR
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Features

 • Contact Sync
 • BT Music Control
 • Multi Language Support
 • Calculator
 • Alarm
 • Brightness adjusting
 • HD Display
 • Connectivity Bluetooth
 • Sensors
 • Heart rate monitoring
 • Pedometer
 • Screen Size 49MM
 • Bluetooth Call
 • Calorie consumption
 • Comes with 2 straps
 • Bluetooth Calling
 • Exercise mileage record
 • Wireless Charging
 • Sedentary reminder
 • Heart rate monitoring
 • 2.2 Inch Display
 • Customize watch Faces
 • Sleep Monitoring
 • Blood pressure monitor
 • Weather Forecast
 • 11 Sets Menu

Other Information:

 • Store pickup and delivery options are available.
 • Watch comes with 2 straps (Orange & Black Color) 
 • All island delivery (Subject to delivery charges depending on the location) - LKR 350 - LKR 500 (All island)
 • You can choose the store pickup option and pick up the items from the store anytime until December 31st, 2023.
 • Store opening hours: Monday - Sunday, 10:00 AM - 8:00 PM.
 • The price includes all service charges and taxes

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න