නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

2 Chopsuey Rice and 2 Beverage with options to chose from at Cafe Colomboo

2 Chopsuey Rice and 2 Beverage with options to chose from at Cafe Colomboo

Cafe Colomboo, Colombo 03

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Only 49 in stock
නිතිපතා මිල 3,490.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,860.00 LKR විකුණුම් මිල 3,490.00 LKR
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Includes:

Chopsuey Rice - Regular Portion

2x options to choose from:

 • Seafood
 • Chicken
 • Mixed
2x beverages to choose from:
 • pineapple Fresh Juice
 • Watermelon Fresh Juice
 • Papaya Fresh Juice
 • Panni thodang Fresh Juice
 • Vanilla milk shakes
 • Chocolate milk shakes
 • Strawberry milk shakes
 • Coke 250 ml
 • Sprite 250 ml

Other Information:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until December 31st, 2023.
 • Opening hours: Monday - Thursday, 10:00 AM- 10:30 PM, Friday & weekends 10:00 AM - 11:00 PM
 • Dine-in and takeaway only.
 • Price includes service charges, takeaway charges, and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න