නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

50% OFF for 2x Large Fudgy Gooey Brownies of Your Choice with Ice-cream or Whipping Cream

50% OFF for 2x Large Fudgy Gooey Brownies of Your Choice with Ice-cream or Whipping Cream

Skrumptious, Colombo 05

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
91 in stock
නිතිපතා මිල 1,069.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,140.00 LKR විකුණුම් මිල 1,069.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Elevate your taste buds with 2x delightful Fudgy Gooey Brownie options: 1x Fudgy Gooey brownie served with toppings + 1x Fudgy Gooey brownie served with toppings or Classic Brownies. Indulge in the perfect balance of flavours and textures, ensuring a delightful experience with every bite.

Includes:

 • 1x Fudgy Gooey brownie served with toppings (Ice cream or Whipping Cream)
  • Fudgy Oreo
  • Peanut Butter Cookie
  • Dark & Orange Chocolate 
  • Dark & White Chocolate 
  • Strawberry Cream Swirl
  • Rocky Road
  • Mint Swirl
  • Mocha Cream Cheese
  • Cream Cheese Swirl
  • Double Chocolate
 • 1x Fudgy Gooey brownie served with toppings (Ice cream or Whipping Cream) or Classic Brownies
  • Chocolate Ganache Brownie
  • Cashew Nut Brownie
  • Walnut Brownie 
  • Nutella Brownie
  • Blondie
  • Fudgy Oreo
  • Peanut Butter Cookie
  • Dark & Orange Chocolate 
  • Dark & White Chocolate 
  • Strawberry Cream Swirl
  • Rocky Road
  • Mint Swirl
  • Mocha Cream Cheese
  • Cream Cheese Swirl
  • Double Chocolate

 

Other Information:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 31st July, 2024
 • Opening hours: Monday - Sunday, 10:00 AM – 10.00 PM
 • Takeaway and dine in only.
 • Price includes all service charges, and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න