නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

40% OFF Jet Skiing on Sri Lanka's largest freshwater lake at Wave Bolgoda

40% OFF Jet Skiing on Sri Lanka's largest freshwater lake at Wave Bolgoda

Wave Bolgoda, Moratuwa

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
100 in stock
නිතිපතා මිල 7,249.00 LKR
නිතිපතා මිල 12,000.00 LKR විකුණුම් මිල 7,249.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Variants
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Ride the waves with us! Enjoy 40% OFF thrilling Jet Skiing on Sri Lanka's largest freshwater lake. Certified instructors, diverse Jet Ski options, and unforgettable moments await.

Include:

 • To choose from:
  • 15 min Jet Skiing
  • 30 min Jet Skiing
  • 45 min Jet Skiing

Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call or email to Wave Bolgoda and book an appointment.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until May 31st, 2024.
 • Price includes all service charges and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න