නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 15

30min Horse Riding & Learning Basic Horse Controls in Port City, Colombo

30min Horse Riding & Learning Basic Horse Controls in Port City, Colombo

Ceylon Riding Club-Port city, Colombo

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
117 in stock
නිතිපතා මිල 4,399.00 LKR
නිතිපතා මිල 7,500.00 LKR විකුණුම් මිල 4,399.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Would you love to try Horse Riding? Grab this Introductory package to Horses at Ceylon Riding Club Port City. This is ideal for the first-timers.

✅ Includes:

 • Approaching and introducing yourself to your horse.
 • 30 min Horse Riding + Orientation & Safety Briefing
  • Learning basic controls:
   • How to stop the horse.
   • How to turn the horse
   • How to use the aids, such as voice, legs, and hands.
  • Enjoying horse riding.
 • Grooming your horse.
 • Photo opportunity with your horse.
 • Safety Helmets provided 
 • Mounting safely and adjusting equipment.

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until August 31st, 2024.

📍 Location:

 • Ceylon Riding Club, Port City Colombo, Colombo. (see on Google Maps)

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers should call Ceylon Riding Club to book it in advance.
 • Customer should obtain the entry pass to the Port City with a QR code in order to enter the port city.
 • Clients should wear long trousers and covered shoes or boots.
 • The maximum weight of a rider should be 70kg or less. This is to safeguard the horse's overall health and safety.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)