නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

50% OFF for a Crispy Chicken Burger and a Crispy chicken mini-sub (6 inch)

50% OFF for a Crispy Chicken Burger and a Crispy chicken mini-sub (6 inch)

Papa's Treat, Colombo 13

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
53 in stock
නිතිපතා මිල 799.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,600.00 LKR විකුණුම් මිල 799.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Savor the crunch with our Daisy Treat! Get 50% OFF on a combo of a Crispy Chicken Burger and a 6-inch Crispy Chicken Mini-Sub. Don't miss out on this delicious deal!

 

Includes:

  • 1x Daisy treat (Crispy Fried Chicken Burger)
  • 1x Crispy chicken mini-sub (6 inch) 

 

Other Information:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th April, 2024
  • Opening hours: Tuesday - Sunday, 11:00 AM – 10:00 PM
  • Takeaway and dine-in only.
  • Price includes all service charges, take away and taxes. 

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න