නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

50% OFF 1x Natural Glowing Facial & Eye Relaxation

50% OFF 1x Natural Glowing Facial & Eye Relaxation

Harendra Ayurveda, Athurugiriya

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
96 in stock
නිතිපතා මිල 4,049.00 LKR
නිතිපතා මිල 8,100.00 LKR විකුණුම් මිල 4,049.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Get a radiant look with natural ingredients while relaxing your tired eyes. Feel refreshed  within 70mins with 50% OFF for 1x Natural Glowing Facial & Eye Relaxation.

 

Includes: 

 • 30Min. Natural Glowing Facial
 • 40Min. Eye Relaxation
 • Free Skin checkups according to Ayurveda
  (Ayurveda practitioners will decide herbals according to customers' skin type)

 

Steps

 1. ⁠Lemon dirt remover with face wash
 2. Herbal steam
 3. Blackheads remover
 4. Herbal Scrub
 5. Herbal Face Pack
 6. Herbal toner or Ice cube treatment
 7. ⁠⁠Face Massage (on customer’s request)
 8. Eye Massage
 9. ⁠Special Eye Relaxation Therapy

 

Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the wellness center and book an appointment.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024.
 • For all genders.
 • Opening hours:  Can be vary according to therapist availability.
  • Price includes all service charges and taxes.

  Buy this voucher as a gift

  Buying as a gift? We create gift card for you

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Buy voucher on Feelo

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  Receive voucher with QR code

  You will receive your voucher to your email address.

  Visit merchant and show your voucher

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න