නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

35% OFF for Home visit tattoos: Minimal or Realistic sessions within Negombo and Colombo 1-15

35% OFF for Home visit tattoos: Minimal or Realistic sessions within Negombo and Colombo 1-15

Paradise Ink

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
නිතිපතා මිල 5,190.00 LKR
නිතිපතා මිල 8,000.00 LKR විකුණුම් මිල 5,190.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Variants
  • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
  • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
  • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Included:

  • Home visit tattoos.

Variants:

  • 1x Minimal Tattoo (1 hour) of your choice (6.5 inches and less).
  • 1x Realistic Sessions of your choice.

 

What is the meaning of Realistic Tattoos and Minimal Tattoos? 

Realistic Tattoos: Detailed and lifelike, realistic tattoos replicate real-world objects with precision, often featuring intricate portraits or scenes.

Minimal Tattoos: Embracing simplicity, minimal tattoos use clean lines and simple designs, geometric shapes, conveying messages with subtle elegance and understated charm.

 

Other Information:

  • After purchasing the voucher from Feelo, customers must call Paradise Ink and make a reservation.
  • Service is available within Negombo and Colombo 1-15.
  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until April 30th, 2024.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න