නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Signature Large Pizzas (12") for 1 to 4 people

Signature Large Pizzas (12") for 1 to 4 people

Pizza Pizza, Colombo 03

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
97 in stock
නිතිපතා මිල 4,579.00 LKR
නිතිපතා මිල 8,580.00 LKR විකුණුම් මිල 4,579.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Pizza Size
No of Pizzas
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Discover the world of pizza flavour with these Signature Pizzas! From the spicy kick to the gentle charm flavours, you got options to choose your favourite.

✅ Includes:

 • Signature Pizzas to choose from:
  • Hot devilled chicken
  • Tandoori chicken
  • texas BBQ chicken
  • fried chicken
  • super hawaiian
  • peri peri chicken
  • mexican hot chicken
  • spicy veggie
  • double cheese

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until September 31st, 2024.

📍 Location:

 • Pizza Pizza Sri Lanka, 101C, R A De Mel Mawatha, Colombo 3 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Saturday, 11:00AM - 11:00PM, last order will be taken at 9PM

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and Delivery.
 • Price includes all service charges,take away and taxes.
 • The partner charges Delivery separately within Colombo 1-14 LKR 400 and out of Colombo LKR 600, or customers can arrange a pickMe-Flash.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)