නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

1x Authentic 750ml Cocktail Bottle in Japanese Restaurant

1x Authentic 750ml Cocktail Bottle in Japanese Restaurant

Kami Maki, Colombo 07

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
87 in stock
නිතිපතා මිල 3,799.00 LKR
නිතිපතා මිල 7,590.00 LKR විකුණුම් මිල 3,799.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat yourself to one of the six unique cocktail flavors while enjoying excellent customer service with a friendly staff.Grab your 750ml KAMI MAKI cocktail bottle and impress your friends and family with your newfound bartending skills.

✅ Includes:

 • 1x Authentic 750ml Cocktail Bottle to choose from
  • Horton Place Margarita
   • Arrack based, tangy and not too hifi
  • United National Predrink
   • Dry Gin based, green a proud but with only a slight fizz
  • The Arranged Marriage
   • Dark Bacardi, White Bacardi and a dowry of Pineapples
  • My 3 Palates
   • Dry Gin based, very confusing with 3 contradictory flavours
  • Cinnamon Garden Copshed
   • Arrack based, and you don’t want to drive after trying this
  • May Day Rally
   • Vodka Based, starts off smooth but will end a bit loud.
  • දැන් සැපද?
   • Arrack based with a pouring of mismanagement & a glassful of corruption sprinkled with lies.

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until September 30th, 2024.

📍 Location:

 • Kami Maki, 58a Horton Pl, Colombo 00700 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 12:00 AM.

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in only.
 • Price includes all service charges, and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)