නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Cake & 1x Coffee Delight from Taj Samudra Colombo

1x Cake & 1x Coffee Delight from Taj Samudra Colombo

Taj Samudra - Colombo

නිතිපතා මිල 1,799.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,171.00 LKR විකුණුම් මිල 1,799.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Disount Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Indulge in a taste of luxury with a slice of exquisite cake and a cup of rich, aromatic coffee from the Taj Samudra Colombo. Perfect for a sophisticated break or a special treat, this delightful combo brings the elegance and quality of a premier hotel straight to your table. Enjoy a moment of refined indulgence with every bite and sip.

✅Includes:

 • 1x Cake to choose from
  •  Chocolate cake 
  •  Chocolate chip 
  •  Chocolate excess 
  •  Chocolate mousse 
  •  Black forest 
  •  Rose blanc 
  •  Red velvet cake 
  •  Ribbon cake 
  •  Marble cake 
  • Eggless cake
 • 1x Coffee to choose from
  • Aromatic Black (European-styled light black coffee in cinnamon-flavoured syrup)
  • Espresso (A rich and dark, full-bodied coffee that gives the best fragrance for those who love the pure pleasure of an
  • espresso)
  • Cappuccino (An Italian drink with a strong shot of espresso, hot milk and steamed milk foam)
  • Americano (A rich, full-bodied espresso diluted with hot water in true European style)
  • Aromatic Cappuccino (Espresso with cinnamon and steamed milk topped with a deep layer of foam)
  • Aromatic Iced Americano (Rich, full-bodied espresso combined with water and chilled with ice, with a hint of aromatic spices)

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th December 2024

📍 Location:

 • The Lattice, Taj Samudra, No.25, Galle Face Center Rd, Colombo 03 (see on Google Maps)
 • Voucher redeem hours: Monday to Sunday, 9.00 am - 11.00 pm

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in
 • This voucher can be redeemed in the following hours: 9.00 am - 11.00 pm
 • Customers can make a reservation, but it is not mandatory.
 • The chocolate chip cake is always available. The other cakes will be served based on availability.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)