නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

1x Car Enthusiast T-Shirt of choice from CAR CHIC

1x Car Enthusiast T-Shirt of choice from CAR CHIC

CAR CHIC

නිතිපතා මිල 2,299.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,000.00 LKR විකුණුම් මිල 2,299.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

{Choose your favourite 1x T-shirt from our Street & Legacy Legends collection. Designs include Street Weapon, Cherry Blossom Cruiser, Midnight Driver (WRX), Tokyo Torque, Drifting in Love, EVO LEGACY, 635 Legacy, Skyline Surge, The Apex Fury, XplosiveEvo, The Side Chic, and Heritage Thrill, available in black or white. Perfect for car enthusiasts and streetwear lovers!

✅ Includes:

 • 1x T-Shirt
  • Street Legend T Shirt choices:
   • Street Weapon - Black or White
   • Cherry Blossom Cruiser - Black or White
   • Midnight Driver (WRX) - Black or White
   • Tokyo Torque - Black or White
   • Drifting in Love - Black or White
   • EVO LEGACY - Black or White
  • Legacy T Shirt choices:
   • 635 Legacy - Black or White
   • Skyline Surge - Black or White
   • The Apex Fury - Black
   • XplosiveEvo - Black or White
   • The Side Chic - Black
   • Heritage Thrill - Black or White
 • Available sizes Sizes: Small, Medium, Large & Extra Large
 • Material: Poly Cotton Blend
 • Oversized
 • Neckline: Crew Neck

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th of August, 2025

ℹ️ Other Information:

 • Price includes service charges and taxes.
 • Delivery charges are not included in the price.
 • The purchased product will be delivered to the customer by the store within 2 to 7
  days after the voucher has been redeemed.
 • Check for T Shirt Availability in the store’s website [Here]:
 • The QR Code should be sent to the owner’s whatsapp number when they want to
  redeem the voucher.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)