නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

1x Ceylon, Mumbai, or Classic English High Tea Platter from Taj Samudra Colombo

1x Ceylon, Mumbai, or Classic English High Tea Platter from Taj Samudra Colombo

Taj Samudra - Colombo

නිතිපතා මිල 4,199.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,950.00 LKR විකුණුම් මිල 4,199.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Discount Type
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

1x elegant high tea experience with our Exquisite High Tea Platter, curated to delight and enchant your taste buds from Taj Samudra Colombo. Whether you're craving the rich flavors of Ceylon, the vibrant spices of Mumbai, or the timeless elegance of Classic English, our high tea selections offer a gourmet journey for every palate.

✅Includes:

  • 1x High tea platter to choose from
   •  Ceylon twist to English high tea choices 
    • In the Charlie
     • Avocado on toast
     • Open cucumber sandwich
     • Kurakkan pol roti/ infused manioc / pol sambol
     • Egg & pol sambol loaf sandwich
     • Classic cones, strawberry jam & clotted cream
     • Financier/macaroons / pralines
     • Dark chocolate cake
     • Strawberry mille feuilles
     • Fruit tarts
    • Warm Snacks
     • Polos jackfruit cutlet
     • Dhal vadai
     • Isso wade prawn vadai
   • Mumbai twist to English high tea choices
    • In the Charlie
     • Avocado on toast
     • Open cucumber sandwich
     • Papdi chaat
     • Pulled chicken tikka ciabatta / green chutney, cucumber
     • Egg bhurjee finger sandwich/ Cucumber relish /tomato chutney
     • Classic scones, strawberry jam and clotted cream
     • Financier/macaroons/praline
     • Dark chocolate cake
     • Strawberry mille feuilles
     • Fruit tarts
    • Warm snacks
     • Veg samosas, chutney
     • Cheese chili toast
     • Chicken kathi roll
     • Bombay mutton kheema, buttered pav
   • Classic English high tea choices
    • In the Charlie
     • Avocado on toast
     • Cucumber sandwich
     • Hot smoked salmon mini croissant
     • Egg mayonnaise, chives and cress sandwich/brown bread
     • Classic scones, strawberry jam and clotted cream
     • Financier/macaroons/pralines
     • Dark chocolate cake
     • Strawberry mille feuilles
     • Fruit tarts
     • Warm snack choices
      • Chicken curry puffs
      • Caramelized mushroom and cheese tarts
      • Warm cheese profiteroles

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th December 2024

📍 Location:

 • The Lattice, Taj Samudra, No.25, Galle Face Center Rd, Colombo 03 (see on Google Maps)
 • Voucher redeem hours: Monday to Sunday, 3.00 pm - 6.00 pm
  • Ceylon twist to English high tea choices: Friday to Sunday, 3.00 pm - 6.00 pm
  • Mumbai twist to English high tea choices: Monday and Tuesday, 3.00 pm - 6.00 pm
  • Classic English high tea choices: Wednesday and Thursday, 3.00 pm - 6.00 pm

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in
 • This voucher can be redeemed in the following hours: 3.00 pm to 6.00pm.
 • Customers have to make a reservation a day in advance of the day they’re planning to come.

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)