නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

2x Authentic Cocktails in Japanese Restaurant

2x Authentic Cocktails in Japanese Restaurant

Kami Maki, Colombo 07

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
87 in stock
නිතිපතා මිල 2,899.00 LKR
නිතිපතා මිල 5,170.00 LKR විකුණුම් මිල 2,899.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

To unleash your inner samurai, choose any 2 Authentic Cocktails from this 6 distinct flavour profiles inspired by Japan. Treat yourself with beautifully presented "KAMI MAKI KOKTAILS" while enjoying the excellent customer service with a friendly staff.

✅Includes:

 • 2x Cocktails to choose from
  • Cherry Blossom Margarita
   • 25 Tequila, 50 sake, Cherry Syrup, Lime, Cherry Garnish
  • Blushing Geisha
   • 25Sake, 50 Vodka, Strawberry, Lychee
  • Saketini
   • 50 Gin, 50 Sake, Olive Juice, Garnished with an Olive
  • Silent Ninja
   • 50 Gin, 50 Sake, Midori Melon, Lime
  • Samurai Wrath
   • 25 Tequila, 50 Sake, 25 Rum, Black Currant, Lime
  • Sake Bomb
   • 50 Sake glass dropped into 325 Beer

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until September 30th, 2024.

📍 Location:

 • Kami Maki, 58a Horton Pl, Colombo 00700 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 12:00 AM.

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
L
Lakshitha Weerasinghe
Super drink and super customer service

They offered a very good customer service and a very tasty food + drinks