නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

1 Night and 2 Days Stay for 8 people with Breakfast, Scenic Views and Luxurious Rooms

1 Night and 2 Days Stay for 8 people with Breakfast, Scenic Views and Luxurious Rooms

The Glasshouse Victoria Villa, Kandy

නිතිපතා මිල 118,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 222,000.00 LKR විකුණුම් මිල 118,999.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Escape to a breathtaking mountain retreat for an unforgettable one-night stay. The exclusive property overlooks the majestic Knuckles Mountains and the serene Victoria Reservoir, offering a picturesque backdrop for your getaway.

 • Luxurious Accommodations: Indulge in lavish rooms designed for ultimate comfort and relaxation. Enjoy modern amenities, plush bedding, and stunning views that will make your stay truly special.
 • Pool Access: Take a dip in the refreshing pool, where you can unwind and soak in the beauty of the surrounding nature.
 • Private Cook: Their skilled cook will cater to your culinary desires, ensuring delicious meals throughout your stay. Breakfast is included, setting the perfect tone for your day. 
 • Bring Your Own: Feel free to bring your favorite bottles and rations to complement your stay. We encourage you to make yourselves at home!
 • Games Galore: Bond over board games and card games provided for your entertainment. Create lasting memories with laughter and friendly competition.
 • Adventure Awaits: For the adventurous souls, enjoy close access to horse riding and golf. Explore the scenic surroundings and make the most of your time in nature.

Book now for an unforgettable escape – where luxury meets the great outdoors! This is more than a getaway; it's an experience.

  

 

Other Information:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers must call The Glasshouse and make a reservation.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime on the months you selected when purchasing upto December 19th, 2024
 • Only for locals or resident visa holders
 • Check-in: 1.30 PM, check-out: 12:00 PM
 • Price includes all service charges and taxes

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න