නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

50% OFF Full Body Massage according to Ancient Ayurveda Techniques

50% OFF Full Body Massage according to Ancient Ayurveda Techniques

Harendra Ayurveda, Athurugiriya

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
87 in stock
නිතිපතා මිල 3,349.00 LKR
නිතිපතා මිල 6,700.00 LKR විකුණුම් මිල 3,349.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Variants
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

A complete relaxation experience for your entire body with expert massage techniques. Enjoy 50% OFF for 1x Body Massage or 1x Head Massage & Body Massage for 1 person.

 

Includes:

 • 1x treatment of your choice:
  • 45min. Full Body Massage (Abhyanga - Neck To Toe)
  • 75min. Full Body Massage (Abhyanga - Neck To Toe) + Head Massage (Shiro Abhyanga)
 • Free channeling: All customers will be channeled by Ayurveda practitioners before the massage & doctors will prescribe the Oil for mild body massage according to the customer's body type.

 

Speciality:

 • 100% Ayurveda Oil is used for all treatments.
 • Massage according to Ancient Ayurveda Techniques.
 • Nādi Sweda (Herbal Steam) After Body Massage.
 • Head Massage with Marma therapy. (Included in 75min session only)

 

Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the wellness center and book an appointment.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024.
 • For all genders.
 • Opening hours: Can be vary according to therapist availability.
 • Price includes all service charges and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න