නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

50% OFF 1x Herbal Steam Bath with Mild Massage

50% OFF 1x Herbal Steam Bath with Mild Massage

Harendra Ayurveda, Athurugiriya

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
94 in stock
නිතිපතා මිල 3,349.00 LKR
නිතිපතා මිල 6,700.00 LKR විකුණුම් මිල 3,349.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Detoxify and calm yourself in the healing power of herbal steam. Enjoy 50% OFF for 1x Herbal Steam Bath with Mild Massage for 1 person.

 

Include:

 • 45Min. Herbal Steam Bath With Mild Massage (Vashpa Swedha)
 • Free channeling: All customers will be channeled by Ayurveda practitioners before the massage & doctors will prescribe the Oil for mild body massage according to the customer's body type.

   

  Speciality:

  • 100% Ayurveda Oil is used for all treatments.
  • Mild Massage according to Ancient Ayurveda Techniques.
  • Special Herbal Steam Bath

   

  Other Information:

  • After purchasing the voucher, customers must call the wellness center and book an appointment.
  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024.
  • For all genders.
  • Opening hours:  Can be vary according to therapist availability.
   • Price includes all service charges and taxes.

   Buy this voucher as a gift

   Buying as a gift? We create gift card for you

   Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

   How to use voucher?

   Buy voucher on Feelo

   Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

   Receive voucher with QR code

   You will receive your voucher to your email address.

   Visit merchant and show your voucher

   Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

   සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න