නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

20 min, 40 min or 60 min Guided Horse Riding (laps) around a pleasing lake view

20 min, 40 min or 60 min Guided Horse Riding (laps) around a pleasing lake view

Premadasa Riding School, Nugegoda

නිතිපතා මිල 3,499.00 LKR
නිතිපතා මිල 7,000.00 LKR විකුණුම් මිල 3,499.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Laps
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Saddle up for stunning lake views! Guided horseback tours (2 laps) let you choose your adventure. Breathe in fresh air, soak in serene beauty, suitable for all ages 5+. Grab this chance to collect unforgettable memories.

✅ Includes:

 • Guided Horse Riding around beautiful Lake
 • Rides for anyone above 5 years of age.
 • A professional guide to hold the horse and guide the rider throughout the ride.
 • Safety helmets provided

  🪄 Variants:

  • 1 lap (20 minutes) around the lake: 1 person
  • 2 long laps (40 minutes) around the lake: 1 person or 2 people (you can ride the horse by yourself, or you can switch the ride with your partner or friend)
  • 3 long laps (60 minutes) around the lake: 1 person or 2 people or 3 people

  🗓️ Validity Period:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until October 31st, 2024.

  📍 Location:

  • Premadasa Riding School, 11/12, Melder Pl, Avissawella Rd, Nugegoda 10250. (see on Google Maps)

  ℹ️ Other Information:

  • Customers should wear;
   • Shirts or T-shirts for the top.
   • Sports shoes or riding boots for legs.
   • Jeans, leggings, Jodhpurs.
  • The maximum weight a rider should weigh is 75kg- this is to safeguard the horse's overall health and safety.
  • After purchasing a voucher from Feelo, the customer must book it in advance.
  • Customers can redeem the voucher on the following days after making a booking: Tuesdays, Wednesdays, Sundays, 6 AM to 6 PM, or depending on that week's availability. Premadasa Riding School might recommend an alternate date.

  මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

  ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

  You will receive your voucher to your email address.

  අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)