නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 15

12x authentic Sushi pieces: Choose from Spicy Crab Salad, Avocado & Bell Pepper, or Teriyaki Chicken Rolls

12x authentic Sushi pieces: Choose from Spicy Crab Salad, Avocado & Bell Pepper, or Teriyaki Chicken Rolls

Kami Maki, Colombo 07

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
156 in stock
නිතිපතා මිල 1,999.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,300.00 LKR විකුණුම් මිල 1,999.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat yourself and your loved ones to an amazing sushi deal! Don't miss out on this fantastic chance to enjoy twice the sushi at the same price! This limited-time offer is the perfect opportunity to share the joy of sushi with your loved ones.

✅ Includes:

 • 2x Sushi Rolls (6 pieces each) to select from:
  • 6x Spicy Crab Salad
  • 6x Avocado & Bell Pepper
  • 6x Teriyaki Chicken 

🗓️ Validity Period:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until September 30th, 2024.

📍 Location:

 • Kami Maki, 58a Horton Pl, Colombo 00700 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 12:00 AM.

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)