නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

1hr Pedicure using Lycon Professional Kit

1hr Pedicure using Lycon Professional Kit

ELISEO AESTHETICS, Colombo 10109

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
93 in stock
නිතිපතා මිල 3,499.00 LKR
නිතිපතා මිල 4,500.00 LKR විකුණුම් මිල 3,499.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat your feet to a 1-hour pedicure using the Lycon Professional Kit for soft, smooth results while saving 1,001LKR. Enjoy 1hr Pedicure from "ELISEO AESTHETICS" and leave with refreshed and groomed feet. Experience this luxury Pedicure in this luxury salon by skilled and friendly staff. 

✅ Includes:

 • 1-hour pedicure using the Lycon Professional Kit
  • Cleaning
  • Scrapper
  • Scrub
  • Massage
  • Mask

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until August 31st, 2024.

📍 Location:

 • ELISEO AESTHETICS, Loc 15, 291 Havelock Gardens, Colombo 10109(see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00AM-6:00PM.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the salon and book an appointment.
 • Offer valid to ladies only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න