නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

30% OFF for 1x cake slice and 1x hot or cold coffee of your choice

30% OFF for 1x cake slice and 1x hot or cold coffee of your choice

Pages & Coffee, Colombo - 06

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
84 in stock
නිතිපතා මිල 1,119.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,600.00 LKR විකුණුම් මිල 1,119.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Indulge in a delightful pairing with our Cake Slice + Coffee deal!

 

1x cake slice to choose from:

 • Coffee Cake
 • Chocolate Cake

    

   1x freshly brewed or chilled coffee to choose from:

   Hot Coffee:

   • Espresso
   • Long Black
   • Flat White
   • Piccolo Latte
   • Cappuccino

   Cold Coffee:

   • Iced Americano
   • Iced Latte


   Other Information:

   • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th June 2024
   • Opening hours: Tuesday - Sunday, 10:00 AM – 7.00 PM (closed on Mondays)
   • Takeaway and dine in only.
   • Price includes all service charges, and taxes.
   • Takeaway charges will be LKR 250

   Buy this voucher as a gift

   Buying as a gift? We create gift card for you

   Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

   How to use voucher?

   Buy voucher on Feelo

   Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

   Receive voucher with QR code

   You will receive your voucher to your email address.

   Visit merchant and show your voucher

   Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

   සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න