නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1x Stylish Kids Haircut + 1x Stylish Parent Haircut in a Children-friendly Surrounding

1x Stylish Kids Haircut + 1x Stylish Parent Haircut in a Children-friendly Surrounding

Poddo Hair Studio, Sri Jayawardenepura Kotte

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
100 in stock
නිතිපතා මිල 4,399.00 LKR
නිතිපතා මිල 5,100.00 LKR විකුණුම් මිල 4,399.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat yourself and your little one! Get a haircut for either Mom or Dad + a kid's haircut in a Children-friendly Surrounding. Their skilled staff and race car seat specially designed for kids ensure both your child and you leave with smiles. Grab this bonding experience and a style upgrade, all in one.

✅ Includes:

 • 1x Kids Haircut
  • 1x Parent Haircut

   🗓️ Validity Period:

   • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until September 30th, 2024.

   📍 Location:

   • Poddo Hair Studio, 16 Gunasekara Udyanaya, Sri Jayawardenepura Kotte 11222(see on Google Maps)
   • Opening hours: Monday - Sunday, 09:00 AM – 06:00 PM.

   ℹ️ Other Information:

   • Early reservation required.
   • Vouchers can be redeem only on Monday to Friday.
   • Kids only (3 months to 12 years).
   • Price includes all service charges and taxes.

   Buy this voucher as a gift

   Buying as a gift? We create gift card for you

   Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

   How to use voucher?

   Buy voucher on Feelo

   Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

   Receive voucher with QR code

   You will receive your voucher to your email address.

   Visit merchant and show your voucher

   Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

   සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

   Customer Reviews

   Be the first to write a review
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)