නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

2 Days of Camping tour at Haputale: 2 Hikes + BBQ Dinner for 8 people

2 Days of Camping tour at Haputale: 2 Hikes + BBQ Dinner for 8 people

ZRI Adventures, Haputale

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
100 in stock
නිතිපතා මිල 55,990.00 LKR
නිතිපතා මිල 72,000.00 LKR විකුණුම් මිල 55,990.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Included:

 • 2 Days and 1 night of Camping tour at Haputale for 8 people;
  • 2 Hikes for 8 people;
   • A hiking tour to a nearest mountain.
   • A hiking tour to a river.
   • Experienced Guide.
   • 1x Tea/coffee for 8 people.
   • Camping tents.
   • Bathroom and washroom facilities.

   

  Variants:

  Full-board dining for 8 people;

  • 1x Breakfast
  • 1x Lunch
  • 1x BBQ Dinner
  • Price per person: Rs. 6,998.75

  Half-board dining for 8 people;

  • 1x Breakfast
  • 1x BBQ Dinner
  • Price per person: Rs5,998.75

    

    Other Information:

    • After purchasing the voucher from Feelo, customers must call ZRI Adventures and make a reservation.
    • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until June 30th, 2024
    • There’s 1km trek to the campsite from the parking spot.
    • Check-in: 1.00 PM.
    • Check-out: 10:30 AM
    • Price includes all service charges and taxes.

    Buy this voucher as a gift

    Buying as a gift? We create gift card for you

    Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

    How to use voucher?

    Buy voucher on Feelo

    Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

    Receive voucher with QR code

    You will receive your voucher to your email address.

    Visit merchant and show your voucher

    Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

    සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න