නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

1x Glamorous Acrylic Nails

1x Glamorous Acrylic Nails

Salon VIXIE, Nugegoda

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
99 in stock
නිතිපතා මිල 2,629.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,500.00 LKR විකුණුම් මිල 2,629.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Get glamorous acrylic nails featuring a meticulous scrub, polish, shaping, and the application of stunning acrylic extensions. Experience a transformation that combines beauty and durability for long-lasting elegance with this 1x Glamorous Acrylic Nails offer. 

✅ Includes:

 • Acrylic Nails for 1 person
  • Scrubbing
  • Polishing
  • Buffing
  • Shaping nails
  • Acrylic nails attachments

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until August 31st, 2024.

📍 Location:

 • 99 1/1, Sunethradevi Mawatha, Kohuwala, Nugegoda
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00AM-6:00PM.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the salon and book an appointment.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)