නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

1x Professional Manicure and Pedicure

1x Professional Manicure and Pedicure

AVRA Salon by Thushari De Silva, Colombo 05

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
96 in stock
නිතිපතා මිල 4,749.00 LKR
නිතිපතා මිල 6,500.00 LKR විකුණුම් මිල 4,749.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Nail the perfect look with the professional Manicure and Pedicure with "AVRA Salon by Thushari De Silva". Get clean, beautiful nails done by skilled professionals in luxury environment. Treat your hands and feet to same well-deserved care with this 1x professional Manicure and Pedicure.

✅ Includes:

 • Nail cutting and cleaning
 • Cuticle cleaning
 • Nail massage
 • Filling and buffing
 • Scrubbing
 • Moisturizing
 • Base Coat (clear coat) application

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until June 30th, 2024.

📍 Location:

 • AVRA Salon by Thushari De Silva, 7, 7 Isipathana Mawatha, Colombo 00500(see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00AM-6:30PM.

ℹ️ Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the salon and book an appointment.
 • Offer valid to ladies only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)