නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

30% OFF on Submarine + Casava Chips + Non-alcoholic Cocktail or Ice Tea

30% OFF on Submarine + Casava Chips + Non-alcoholic Cocktail or Ice Tea

Pages & Coffee, Colombo - 06

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
93 in stock
නිතිපතා මිල 1,829.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,600.00 LKR විකුණුම් මිල 1,829.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Treat your taste buds with our amazing offer! Get a delicious Submarine with a refreshing drink at a huge 30% discount! Enjoy mouthwatering submarines with crunchy cassava chips and pick from our refreshing drink options – all at an incredible deal you can't resist.

Includes:

1x Choose Your Submarine:

 • Beef Submarine with Cassava Chips
 • Chicken Submarine with Cassava Chips

1x Quench Your Thirst with a Refreshing Drink:

 • Lime and Rose Crush
 • Lime and Strawberry Crush
 • Strawberry
 • Black Current
 • Lime and Rose
 • Green Ice Tea
 • Ice Tea


  Other Information:

  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th June 2024
  • Opening hours: Tuesday - Sunday, 10:00 AM – 7.00 PM (closed on Mondays)
  • Takeaway and dine in only.
  • Price includes all service charges, and taxes.
  • Takeaway charges will be LKR 250

  Buy this voucher as a gift

  Buying as a gift? We create gift card for you

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Buy voucher on Feelo

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  Receive voucher with QR code

  You will receive your voucher to your email address.

  Visit merchant and show your voucher

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න