නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

1 Night and 2 Days Full Board Stay for 2 - 4 people

1 Night and 2 Days Full Board Stay for 2 - 4 people

Dumbara Breeze, Hunnasgiriya

නිතිපතා මිල 22,490.00 LKR
නිතිපතා මිල 30,000.00 LKR විකුණුම් මිල 22,490.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

 

Enjoy a retreat with our exclusive offer – a 1-night full board stay for two or four people at a tranquil haven! Immerse yourself in the beauty of nature and enjoy the perks that promise to make your stay memorable.

 Includes:

 • Welcome Drink upon arrival
 • Cozy Accommodations designed for comfort and relaxation
 • Full Board Meals: Three wholesome meals included
 • Tea or Coffee Access for a soothing experience
 • Proximity to Natural Pool: A refreshing escape just 300 meters away

 

Other Information:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers must call The Villa and make a reservation.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime till July 31st 2024
 • Check-in: 1.30 PM, check-out: 12:00 PM
 • Price includes all service charges and taxes

 

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න