නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

50% OFF Stylish Gents Hair Cut + 10min Head Massage

50% OFF Stylish Gents Hair Cut + 10min Head Massage

COLADO Hair & Beauty, Nugegoda

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
90 in stock
නිතිපතා මිල 1,490.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,000.00 LKR විකුණුම් මිල 1,490.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න
Elevate your look effortlessly to a new level of style with a luxury haircut. Grab the chance to groom yourself with 50% OFF Stylish Gents Hair Cut including 10min. Head Massage.

Include:

 • Hair Washing
 • 10Min. Head Massage
 • Hair Cut
 • Hair Washing
 • Blow Drying

 

Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the salon and book an appointment.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until August 31st, 2024.
 • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00 AM-7:00PM.
 • Price includes all service charges and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න