නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Authentic 1x Special Raavana Padaiyal Lunch + 1x Kandy Lamissi

Authentic 1x Special Raavana Padaiyal Lunch + 1x Kandy Lamissi

Ceylon Table, Colombo 13

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
66 in stock
නිතිපතා මිල 1,819.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,350.00 LKR විකුණුම් මිල 1,819.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy the savoury taste of Ravana Padaiyal, combining fragrant white rice with a trio of meats (chicken, mutton, and seafood) with a sip of Kandian essence Mojito. Then end your the dining experience with a delightful dessert. Grab this Ceylon Table Special and enjoy.


Includes:

 • 1x Special Raavana Padaiyal Lunch
  • Trio of meat (chicken, mutton, and seafood)
  • Authentic vegetable curries and an egg
 • 1x Kandy Lamissi (Virgin Mojito)


Other Information

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th August, 2024
 • This deal valid only 11:00 AM - 3:00 PM
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM – 11 PM
 • Dine-in only.
 • Price includes all service charges, take away and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)