නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

71% OFF 1x Herbal Cleanup or Ayurvedic Face Scrub

71% OFF 1x Herbal Cleanup or Ayurvedic Face Scrub

Harendra Ayurveda, Athurugiriya

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
71 in stock
නිතිපතා මිල 979.00 LKR
නිතිපතා මිල 3,400.00 LKR විකුණුම් මිල 979.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Say bye bye to dirt and boosts your skin's glow with natural ingredients. Enjoy 71% OFF for 1x 30 minutes Herbal Cleanup or 30 minutes Ayurvedic Face Scrub.

 

Includes:

 • 1x treatment of your choice:
  • 30Min. Herbal Cleanup, or
  • 30Min. Ayurvedic Face Scrub
 • Free Skin checkup according to Ayurveda
  (Ayurveda practitioners will decide on herbals according to the customer's skin type)

 

Steps:

 • For Herbal Cleanup
 1. Lemon dirt remover with face wash
 2. Herbal steam
 3. Blackheads remover
 4. Herbal toner or Ice Cube treatment
 5. Face Massage
 • Face Scrub
 1. Lemon dirt remover with face wash
 2. ⁠Honey dirt remover with face wash
 3. Herbal scrub
 4. ⁠Herbal Toner
 5. ⁠Face Massage

 

Other Information:

 • After purchasing the voucher, customers must call the wellness center and book an appointment.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024.
 • For all genders.
 • Opening hours:  Can be vary according to therapist availability.
 • Price includes all service charges and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න