නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

JK’s Duo Sweet = 2x Authentic Indian desserts of your choice

JK’s Duo Sweet = 2x Authentic Indian desserts of your choice

Junior Kuppanna Restaurant, Colombo 04

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
84 in stock
නිතිපතා මිල 1,199.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,918.00 LKR විකුණුම් මිල 1,199.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Elevate your meal with JK’s Duo Sweet while treating yourself to the ultimate sweet experience! Treat yourself with 2x Authentic Indian desserts while saving 719LKR.

✅ Includes:

 • 2x desserts to choose from:
  • Elaneer Payasam
  • Carrot Halwa with Ice cream
  • Gulab Jamun with Ice cream

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 15th, 2024.

📍 Location:

 • Junior Kuppanna Restaurant, 20 Station Rd, Colombo 00400(see on Google Maps)
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM- 11:00 PM.

ℹ️ Other Information:

 • Dine-in and takeaway only.
 • Price includes service charges, takeaway charges, and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න