නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

20% OFF for Keratin Hair Treatment for 1 person: For different hair lengths

20% OFF for Keratin Hair Treatment for 1 person: For different hair lengths

COLADO Hair & Beauty, Nugegoda

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
100 in stock
නිතිපතා මිල 31,990.00 LKR
නිතිපතා මිල 40,000.00 LKR විකුණුම් මිල 31,990.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Size
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Unlock a stunning transformation with our exclusive hair length discount offer! Enjoy a fabulous 20% off on Keratin Treatment. 


  Includes:

  • Hairwash with Shampoo
  • Keratin Hair Treatment Application
  • Hairwash
  • Blow 
  • Hair trimming

   

  Other Information:

  • After purchasing the voucher, customers must call the salon and book an appointment.
  • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 31st, 2024.
  • For Male and Female customers.
  • Opening hours: Monday - Sunday, 9:00 AM-6:00PM.
  • Price includes all service charges and taxes.

   

  Buy this voucher as a gift

  Buying as a gift? We create gift card for you

  Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

  How to use voucher?

  Buy voucher on Feelo

  Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

  Receive voucher with QR code

  You will receive your voucher to your email address.

  Visit merchant and show your voucher

  Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

  සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න