නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

Mutton Trotters (Aatukal paya) + variety of Parotta or String hoppers for 1 or 2 people

Mutton Trotters (Aatukal paya) + variety of Parotta or String hoppers for 1 or 2 people

Junior Kuppanna Restaurant, Colombo 04

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
82 in stock
නිතිපතා මිල 1,929.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,971.00 LKR විකුණුම් මිල 1,929.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Variants
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Spice up your day with this irresistible Mutton Trotters special with the perfect sidekick of Parotta or String Hoppers! Enjoy mouth-watering Mutton Trotters (Aatukal paya) + variety of Parotta or 10pcs String hoppers.


Includes:

Variant 1:

 • 1x Aatukal paya
 • 1x To choose from:
  • 2pcs variety of Parotta
   • Parotta
   • Nool parotta
   • Bun parotta
   • Coin parotta
   • Veechu parotta
  • 10pcs String hoppers
   • Red String hoppers
   • White String hoppers

 Variant 2:

 • 2x Aatukal paya
 • 2x To choose from:
  • 2pcs variety of Parotta
   • Parotta
   • Nool parotta
   • Bun parotta
   • Coin parotta
   • Veechu parotta
  • 10pcs String hoppers
   • Red String hoppers
   • White String hoppers

Other Information:

 • After purchasing the voucher from Feelo, customers should call the restaurant for reservation in advance.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 15th, 2024.
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM- 11:00 PM.
 • Dine-in and takeaway only.
 • Price includes service charges, takeaway charges, and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න