නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 9

Tiffin: Mutton Curry Dosa + Mutton Kola Urundai for 1 or 2 people

Tiffin: Mutton Curry Dosa + Mutton Kola Urundai for 1 or 2 people

Junior Kuppanna Restaurant, Colombo 04

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
79 in stock
නිතිපතා මිල 1,359.00 LKR
නිතිපතා මිල 1,943.00 LKR විකුණුම් මිල 1,359.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

Variants
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Enjoy the taste buds elevating tiffin combo that's as bold as your cravings! Treat yourself with this 1x Mutton curry dosa + 2 pcs Mutton Kola Urundai combo.


Includes:

 • Variant 1: 1x Mutton Curry Dosa + 2 pcs Mutton Kola Urundai
 • Variant 2: 2x Mutton Curry Dosa + 4 pcs Mutton Kola Urundai


Other Information:

 • This dish will serve after 6.30pm.
 • After purchasing the voucher from Feelo, customers should call the restaurant for reservation in advance.
 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until July 15th, 2024.
 • Opening hours: Monday - Sunday, 11:00 AM- 11:00 PM.
 • Dine-in and takeaway only.
 • Price includes service charges, takeaway charges, and taxes.

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)