නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

30% OFF for 1x Waffle of your choice and 1x Ice Tea of your choice

30% OFF for 1x Waffle of your choice and 1x Ice Tea of your choice

Pages & Coffee, Colombo - 06

විකිණීමට විකිණී හමාරයි
81 in stock
නිතිපතා මිල 1,469.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,100.00 LKR විකුණුම් මිල 1,469.00 LKR

*Price includes all service charges and TAXes

 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • 100% තෘප්තිමත් සහතිකය
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

  

Indulge in a delightful combination with our Waffle and Iced Tea deal! Choose from our savoury waffle options:

Indulge in a delightful combination with our Waffle and Iced Tea deal!

Includes:

 • 1x Savory waffle to choose from:
  • Creamy Chicken Waffle
  • Spicy Chicken Waffle
 • 1x Iced Tea to choose from:
  • Strawberry
  • Black Currant
  • Lime and Rose
  • Green Ice Tea

 

Other Information:

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th June, 2024
 • Opening hours: Tuesday - Sunday, 10:00 AM – 7.00 PM (closed on Mondays)
 • Takeaway and dine in only.
 • Price includes all service charges, and taxes.
 • Takeaway charges will be LKR 250

Buy this voucher as a gift

Buying as a gift? We create gift card for you

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Buy voucher on Feelo

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

Receive voucher with QR code

You will receive your voucher to your email address.

Visit merchant and show your voucher

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න