නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 8

1x Creamy or Spicy Chicken Waffle + 1x Ice Tea of your choice

1x Creamy or Spicy Chicken Waffle + 1x Ice Tea of your choice

Pages & Coffee, Colombo - 06

නිතිපතා මිල 1,599.00 LKR
නිතිපතා මිල 2,100.00 LKR විකුණුම් මිල 1,599.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
 • සියලුම ගාස්තු සහ බදු ඇතුළුව
 • ඔබේ තෘප්තිමත්වයට 100% ක් වගකියමු.
 • Feelo සඳහා වැය කරන සෑම LKR 100කටම ණය 1ක් උපයන්න

Indulge in a delightful combination with our Waffle and Iced Tea deal! Choose from our savory waffle options:

Indulge in a delightful combination with our Waffle and Iced Tea deal!

Includes:

 • 1x Savory waffle to choose from:
  • Creamy Chicken Waffle
  • Spicy Chicken Waffle
 • 1x Iced Tea to choose from:
  • Strawberry
  • Black Currant
  • Lime and Rose
  • Green Ice Tea

🗓️ Validity Period

 • Customers can purchase the voucher now and redeem it anytime until 30th June 2024.

📍 Location:

 • Pages & Coffee, 8 Stratford Ave, Colombo 00600 (see on Google Maps)
 • Opening hours: Tuesday - Sunday, 10:00 AM – 7.00 PM (closed on Mondays)

ℹ️ Other Information:

 • Takeaway and dine in only.
 • Price includes all service charges, and taxes.
 • Takeaway charges will be LKR 250

මෙම වවුචරය ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබාගන්න.

ත්‍යාග වවුචර්පත් සඳහා නොමිලේ සිත්ගන්නා සුළු gift card පතක්.

Purchasing as a gift? Once you've bought the voucher, simply reach out tohelp@feelo.lk, and we'll provide you with a nice gift card that you can easily share with your loved ones, friends, or colleagues.

How to use voucher?

Feelo වවුචර්පතක් මිළදී ගමු.

Pick the voucher. Buy it and pay on Feelo.

වවුචර්පත QR කේතය මඟින් ලබාගන්න.

You will receive your voucher to your email address.

අපගේ වෙළඳ නියෝජිතයට ඔබේ වවුචර්පත පෙන්වන්න.

Find all contact details in your voucher, visit merchant, show QR code and enjoy the experience.

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න